Kijken naar wat wèl kan is een eerste stap.

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. Als maatschappelijk werker ondersteun ik mensen bij de gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Bij Redsaam gebeurt dit met aandacht voor 7 thema’s die helpen bij het werken aan persoonlijk herstel.

Betekenisgeving
icon-Betekenisgeving
Thema van de methodiek 7ROSES
Gericht op persoonlijk herstel

Met een bredere blik naar je leven kijken en zinvolle doelen stellen, leidt tot betekenisgeving van het gebeurde. right

Werkwijze: Uitgangspunt is om deelnemers te stimuleren om (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel.

Empowerment
Icon-Empowerment
Thema van de methodiek 7ROSES
Gericht op persoonlijk herstel

Bewust een positieve strategie inzetten om met je kwetsbaarheden om te gaan, brengt empowerment op gang. right

Werkwijze: Uitgangspunt is om deelnemers te stimuleren om (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel.

Uitzicht
icon-Uitzicht
Thema van de methodiek 7ROSES
Gericht op persoonlijk herstel

Bewust worden van dromen en dit vanuit positieve gedachten doen geeft uitzicht op de toekomst. right

Werkwijze: Uitgangspunt is om deelnemers te stimuleren om (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel.

Erkenning
icon-Erkenning
Thema van de methodiek 7ROSES
Gericht op persoonlijk herstel

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen – Erkenning is een van onze basisbehoeftes. right

Werkwijze: Uitgangspunt is om deelnemers te stimuleren om (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel.

Veiligheid
Thema van de methodiek 7ROSES
Gericht op persoonlijk herstel

Door te weten wat er nodig is voor veiligheid bij jezelf en in je omgeving, zorg je voor stabiliteit. right

Werkwijze: Uitgangspunt is om deelnemers te stimuleren om (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel.

Identiteit
Thema van de methodiek 7ROSES
Gericht op persoonlijk herstel

Stilstaan bij je identiteit en realiseren hoever je al bent gekomen, zorgt voor nieuwe stappen naar herstel. right

Werkwijze: Uitgangspunt is om deelnemers te stimuleren om (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel.

Verbondenheid
Thema van de methodiek 7ROSES
Gericht op persoonlijk herstel

Op een positieve manier verbonden zijn met je omgeving vraagt om vertrouwen in anderen. right

Werkwijze: Uitgangspunt is om deelnemers te stimuleren om (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel.

Vastgelopen situaties vragen om nieuwe ingangen.

Als ingrijpende gebeurtenissen zich voordoen, kunnen die je leven uit balans brengen. Bij Redsaam wordt er tijdens de ondersteuning onder andere gebruik gemaakt van de methodiek 7ROSES. Hierbij ligt de focus op het vergroten van persoonlijke krachten en hulp in de omgeving. Ook is er aandacht voor het vergroten van de veerkracht in het omgaan met dagelijkse stressoren. De ondersteuning kan individueel of in groepen worden geboden.

Contact

De methodiek gaat bij uitstek uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften, en speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren. Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. De methodiek helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. 7ROSES biedt de mogelijkheid om via persoonlijk herstel maatschappelijke uitval en klinische symptomen terug te dringen (Bron: 7roses.arq.org).

Hulp bij trauma / PTSS

Als de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis niet uit zichzelf herstellen, is professionele hulp aan te raden. Voor het verwerken van een trauma zijn verschillende vormen van traumabehandeling mogelijk.

Contact

Via een huisarts, of bedrijfsarts van je werkgever, is het mogelijk om te worden doorverwezen naar de juiste psychologische hulp. Het kan zijn dat je bij de gevolgen van je trauma in je dagelijkse leven steun nodig hebt van een maatschappelijk werker. Dit kan naast je traumabehandeling zijn, of na de behandeling. Ook kun je geholpen worden met een toeleiding naar behandeling, als je merkt dat je daarvoor een drempel ervaart.

De juiste middelen aangereikt krijgen

Bij Redsaam kun je laagdrempelige ondersteuning verwachten. Dat betekent dat we gesprekken kunnen voeren waar dat het fijnste aanvoelt. In het bos, op het strand, thuis, op locatie in Katwijk, zolang het maar goed voelt.

Contact

Een van de honden kan erbij zijn als fijne afleiding en steun. De ondersteuning is gericht op wat je nodig hebt voor je herstel en daar actief mee bezig te zijn. De thema’s van de 7 Roses methodiek zijn een leidraad voor de ondersteuning en daarnaast kun je rekenen op praktische ondersteuning, bijvoorbeeld om zaken te regelen waar je tegenop ziet.

Helderheid op de situatie

Het kan zijn dat je al langere tijd zoekt naar de juiste manier om van je trauma’s af te komen. Misschien heeft (nog) niet alles gewerkt, maar word je nog wel geconfronteerd met de gevolgen van nare gebeurtenissen.

Contact

Al lijkt een situatie uitzichtloos, er is altijd een manier om zicht op verbetering te vinden. Als duidelijk is wat er er nodig is, welke spelers betrokken zijn, stellen we realistische doelen samen met de instanties die kunnen helpen. Bij Redsaam word je geholpen met de eerste stap die nodig is, omdat het soms teveel is om alle stappen in één keer te overzien.

Veilige stabiele omgeving

Het omgaan met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen kan eenzaam voelen. Als je jezelf bepaald handelen verwijt, of vindt dat je tegen een stootje moet kunnen, kan het zijn dat je je afsluit van anderen.

Contact

Voor de mensen om je heen is het dan lastiger om je te steunen bij de stappen die nodig zijn voor je verwerking. Door samen te onderzoeken wat je nu nodig hebt om je veilig te voelen en na te gaan welke steun er voor je is, kun je verder. Dat geldt ook voor naast betrokkenen, veiligheid en stabiliteit zijn een vereiste om verder te kunnen.

scroll
Home

Hulp voor jezelf
of een ander?

Als het op eigen kracht onvoldoende lukt om te herstellen van een trauma, of als iemand in je omgeving dat gebeurt, is het goed om professionele ondersteuning te vragen. Er zijn verschillende vormen van psychische hulp mogelijk, waaronder hulp van een maatschappelijk werker.

Contact

Mocht traumabehandeling nodig zijn, meldt dan jezelf of een ander (in overleg en samen), aan bij de huisarts of bedrijfsarts van de werkgever. Behandeling wordt afhankelijk van de zorgverzekeringspolis door de zorgverzekering vergoed.

Als er ondersteuning nodig is van een maatschappelijk werker bij het vergroten van de zelfredzaamheid en deelnemen aan de maatschappij, dan kan dit bij de gemeente worden aangevraagd. Na een gesprek met iemand van de gemeente wordt bepaald of voor de ondersteuning een indicatie (financiering) wordt afgegeven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Neem vooral contact op om de mogelijkheden van ondersteuning door Redsaam te bespreken.

Trauma

Als je een nare gebeurtenis van het verleden (nog) niet goed kon verwerken, dan wordt dat een trauma genoemd. Het ingrijpende dat je hebt meegemaakt kan gevolgen hebben voor je dagelijkse leven en dat kan het gevoel geven dat je de grip kwijt bent.

Contact

Normale reacties op één of meer ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn dat je last hebt van flashbacks/nachtmerries, angst, stress, vermijdingsgedrag, vermoeidheid, prikkelbaarheid en/of een verhoogde bloeddruk/hartslag. Mensen in je omgeving kunnen hopelijk een steun zijn. Door iemand in je omgeving te vertrouwen en erover te praten, helpt dat bij het verwerken. Op het moment dat je klachten na een aantal weken (4 tot 6 weken) niet verminderen, is het goed om hiervoor professionele hulp te zoeken, hoe moeilijk dat misschien ook is. Het zal je helpen bij je herstel.

PTSS

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaat wanneer je een trauma niet goed verwerkt. Bij PTSS blijf je na het trauma klachten houden of worden de klachten steeds erger.

Contact

Iedereen met een trauma kan PTSS ontwikkelen. Het kan gaan om een enkelvoudig trauma, langdurig herhaalde traumatische ervaringen of beroepsgerelateerd trauma. PTSS kan voor jezelf en je omgeving veel impact hebben en het kan je dagelijkse leven ontwrichten. Hoelang het duurt voor je een trauma verwerkt, verschilt per persoon. Het soort trauma en de duur van het trauma kunnen een rol spelen. Daarnaast is ieder mens anders, kun je (tijdelijk) kwetsbaarder zijn. Neem je klachten serieus en ga wanneer nodig op zoek naar professionele hulp. Perspectief op herstel, hoe klein de stappen soms ook lijken, biedt weer hoop voor de toekomst.

Psychosociale problemen

Contact

Relaties met een partner, familie of vrienden kunnen onder druk komen te staan. Formele instanties stellen je vragen waar je niet (direct) op kunt reageren. Dit kan bovenop je psychische klachten extra stress geven. Professionele ondersteuning van een maatschappelijk werker kan bijvoorbeeld helpen, zoals bij financiële problemen, maar ook bij het omgaan met stress en hoe je dit kunt reduceren. Iedereen heeft strategieën ontwikkeld om met stressvolle situaties om te gaan, maar niet alle manieren zijn even helpend. Het maatschappelijk werk helpt je bij het functioneren in je dagelijkse leven, maar ook bij het toeleiden naar bijvoorbeeld een psycholoog.

Naasten

Als een partner, familielid, vriend(in) te maken heeft met de gevolgen van PTSS, dan is dat voor iedereen belastend. Mensen met PTSS kunnen radeloos zijn, zien geen uitzicht op herstel, zijn prikkelbaar. Iemand met PTSS is misschien sneller geneigd uit te vallen en dat heeft gevolgen voor een gezin.

Contact

Een naast betrokkene kan zich na een lange periode realiseren dat het afstemmen ‘op de ander’, ervoor zorgt dat het lastig wordt om in eigen belangen en wensen te denken. Waar ben je goed in, welke dromen heb je, hoe ga je om met stress, van wie krijg je steun, hoe geef je steun en waar word je blij van?

Als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk om hen in het oog te houden. Met ze in gesprek gaan kan op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld aan de hand van het boekje “Een kast vol”. Het boekje is geschreven door een politieagente met PTSS, met hulp van haar behandelaar. Ze schreef dit voor haar kinderen en andere kinderen van getraumatiseerde politiemensen, om het gesprek op gang te brengen.

Door ondersteuning van een maatschappelijk werker kunnen naast betrokkenen in hun kracht blijven staan en als heel gezin werken aan herstel en een veilige basis.

Jongeren

Kwetsbare jongeren lopen het gevaar ‘stuk’ te lopen in onze maatschappij, mede omdat het soms aan passende begeleiding ontbreekt. Het kan er zelfs toe leiden dat jongeren tijdelijk in een jeugdzorg instelling terechtkomen.

Er is niet voor iedere jongere passende ondersteuning in de vorm van afgestemd onderwijs, therapie of training die hen kan helpen om zich beter in onze maatschappij te handhaven. Wanneer er wel therapie of hulp wordt geboden, en dit vooral ‘verbale’ ondersteuning is, levert dit bij sommige jongeren onvoldoende resultaat op.

Contact

Soms werken woorden even niet en heeft het opdoen van nieuwe positieve ervaringen meer effect, waardoor ze leren om hun gedrag en emoties op een positieve wijze aan te passen.

Zulke ervaringen worden opgedaan met een doelgerichte en gestructureerde training met ondersteuning van de honden. Deze training is onder andere gericht op het verbeteren van leervaardigheden, communicatie en sociale vaardigheden, het cognitief functioneren en het emotioneel welzijn van de jongeren. Het werken met de honden is een hele laagdrempelige manier voor een jongere om zich open te stellen, zich veilig te voelen, uitgedaagd te worden en vooral niet afgewezen te worden. In samenwerking met andere betrokken disciplines rondom de jongeren, kan dit de jongeren weer perspectief en grip op hun toekomst geven.

Ik geloof in de veerkracht van mensen

- Marsha

Een schokkende gebeurtenis levert een angstreactie op. Dat is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Mensen blijken veel aan te kunnen en het ervaren van steun uit de omgeving is daarbij belangrijk.

Over Marsha

Ik geloof in de veerkracht van ieder mens. Mijn positieve instelling zorgt ervoor dat ik in mogelijkheden denk, juist ook als een situatie vastgelopen lijkt.

Tijdens mijn loopbaan werkte ik bij verschillende zorg- en veiligheid organisaties en deed ik de nodige werkervaring op. Nadat ik jaren bij Politie Haaglanden in dienst was, besloot ik mij om te scholen tot maatschappelijk werker. In 2014 heb ik mijn HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond en sindsdien werkte ik in verschillende functies als maatschappelijk werker. In Rotterdam Zuid maakte ik deel uit van een wijkteam en kwam ik erachter dat huisdieren heel behulpzaam waren in het maken van contact en het steunen van mensen.

Een opleiding tot therapiehondbegeleider bij DogsWork volgde, waar ik leerde om mijn honden op een verantwoorde en steunende manier in te zetten tijdens het contact met mensen. Juist als voor mensen het vertrouwen in personen is verminderd, is de hulp van mijn honden heel prettig. Ze zijn een ijsbreker in het contact, krijgen mensen aan het lachen en ze helpen mensen ontspannen.

De laatste jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met PTSS gerelateerde klachten. Ik volgde cursussen bij Nationaal Psychotrauma Centrum Arq, waar ik inzicht kreeg in thema’s die voor mensen belangrijk zijn bij het werken aan herstel.

Honden

Dylan is een vijfjarige reu uit Spanje. Hij is een mix van verschillende rassen en voornamelijk Pointer. Hij is een prachtige stabiele hond en werkt graag voor en met je. Meerdere harten heeft hij gestolen met zijn donkere zachte ogen. Hij is rustig in zijn benadering. Dylan is erg gevoelig en pikt je stemming snel op. Hij kan je echt troosten en steun geven door tegen je aan te komen leunen.

Terug

Honden

Milan is een tweejarige Dalmatiër reu en is de laatste maanden klaargestoomd voor dit mooie werk. Nog altijd leert hij de fijne kneepjes van het vak en dat doet hij met veel enthousiasme.  Door zijn lieve houding heeft hij heel wat harten gestolen. Hij benadert je nieuwsgierig en leert je graag op z’n gemak kennen. Samen aan de slag gaan vindt hij het leukste dat er is.

Terug

Honden

Temmie, onze jongste mannelijke telg is nog in opleiding. Hij is een Poolse Laagland Herder, ook wel Nizinny genoemd. Dit ras is superslim en leergierig. Als Temmie aan komt lopen tovert hij een glimlach op menig gezicht. Temmie kijkt de kunst af van zijn roedelgenoten en vindt eigenlijk dat hij al een hoofdrol verdient. Temmie leert je graag rustig kennen en gaat dan enthousiast met je aan de slag.

Terug

Door middel van de hulphond kon ik eindelijk meer uit mijn schulp kruipen - Cliënt

Korte case uiteenzetting: Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.

Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus.

Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero.

10+
JAAR ERVARING
210+
CLIËNTEN GEHOLPEN
5+
HONDEN

Verhalen van cliënten die hetzelfde traject hebben belopen.

Contact

"Door middel van de hulphond kon ik weer naar buiten."

- Cliënt

Korte case uiteenzetting: Een meisje van 14 jaar kan vanwege haar psychische problemen tijdelijk niet thuis wonen. Een traumatische gebeurtenis en depressieve gevoelens zorgen ervoor dat ze niet meer zeker weet of ze nog wil leven. Thuis wonen gaat daarom niet meer en ze wordt door de rechter in een gesloten jeugdzorg instelling geplaatst.Ze houdt enorm van het contact met dieren en haar behandelaar ziet in een traject bij Redsaam een mogelijkheid om haar na intensieve traumatherapie te helpen ontspannen met de inzet van een psychosociale hulphond.  Er volgt een traject waarbij de maatschappelijk werker van Redsaam, samen met een van de honden, wekelijks contact heeft met het meisje.

Waar de eerste training vanwege haar veiligheid nog in de afgesloten tuin van de woongroep wordt gedaan, zijn de vervolgtrainingen al snel in een openbaar park mogelijk. Tijdens de training worden er oefeningen gedaan, worden er vergelijkingen gemaakt tussen de lichaamstaal van honden en het gedrag van mensen, wordt er gelachen, wordt er gepraat over wat haar bezig houdt, wordt er geknuffeld met de hond en neemt vooral de spanning van het meisje af.De combinatie van haar behandeling, ondersteuning op de woongroep, haar training met de hond en haar eigen inzet, zorgt ervoor dat ze de gesloten setting mag verlaten en naar een open groep van een instelling verhuist.

"Met een eigen aanpak werd ik actief en vertrouwde ik de toekomst."

- Cliënt

Korte case uiteenzetting: Een politieagent zit ziek thuis. Een jaar geleden heeft hij een schokkende gebeurtenis meegemaakt tijdens zijn dienst. “Dit soort incidenten gebeuren nu eenmaal tijdens dit werk”, is destijds zijn mening. Het werk gaat door, hij heeft fijne collega’s en de scherpte van het incident gaat er op een gegeven moment vanaf. Denkt hij.

Na een aantal heftige incidenten in een korte periode, merkt hij dat hij thuis meer prikkelbaar wordt. Hij slaapt slecht en wordt geïrriteerd naar zijn vrouw. Psychische hulp wordt vanuit de politieorganisatie geboden, maar het kan niet voorkomen dat hij zich steeds meer somber gaat voelen. Hij meldt zich ziek en merkt dat hij steeds minder zin heeft in sociale contacten en activiteiten, terwijl hij normaal gesproken zo actief was.

Hij gaat op zoek naar de mogelijkheid van een hond die hem misschien kan helpen om weer in beweging te komen, maar ook die hem kan steunen. Tijdens de zoektocht komt hij in contact met de maatschappelijk werker van Redsaam, die met hem bespreekt waarin hij wordt belemmerd om zijn oude leven weer op te pakken. Bij sommige contactmomenten neemt de maatschappelijk werker haar psychosociale hulphond mee en worden gesprekken wandelend in de buitenlucht gevoerd. Samen bespreken ze de stappen die nodig zijn, op weg naar zijn herstel. De aanschaf van een eigen hond bij een organisatie, psychische hulp voor zijn trauma en het betrekken van zijn partner bij de ondersteuning helpen hem om weer perspectief te voelen. En dus uitzicht op herstel.

Ik voel dat ik meer grip krijg op de situatie

- Cliënt

Korte case uiteenzetting: Een moeder van drie kinderen wordt aangemeld voor psychische en praktische ondersteuning van de maatschappelijk werker van Redsaam. Een aantal nare gebeurtenissen zorgen ervoor dat zij veel minder spanning aan kan dan normaal, terwijl ze als alleenstaande moeder ook voor haar kinderen moet zorgen.Oplopende schulden zorgen voor extra stress en ze weet niet meer hoe ze alle ballen in de lucht kan houden. Ze slaapt slecht, heeft nachtmerries, vermijdt sociale contacten, is tijdelijk gestopt met haar vrijwilligerswerk en is vaak verdrietig. Ze heeft eerder behandeling van een psycholoog gehad, maar ze weet niet of ze nog een keer “die molen” in wil.

Er volgt een traject bij Redsaam, waarbij de juiste hulp bij haar schulden wordt gezocht. Daarnaast richt de ondersteuning zich op haar herstel en wat zij daar zelf actief in kan doen. De 7 Roses methodiek wordt hiervoor ingezet en moeder kiest zelf de volgorde van de thema’s. Doordat ze bewust bezig is met haar eigen kwaliteiten en zich bewust wordt van steunende mensen om zich heen, voelt ze dat ze meer grip krijgt op haar situatie.Samen gaan we naar de huisarts om de mogelijkheid van traumabehandeling te bespreken. Moeder wordt aangemeld voor specialistische psychische hulp en in afwachting van behandeling blijft zij ondersteund door de maatschappelijk werker van Redsaam.

Hulpverlener

Nicolette Houwer is eigenaar van High10 training en coaching. Zij is als jeugdhulpverlener ook SKJ geregistreerd.

Zorg, welzijn en onderwijs

Bovenschoolse voorziening InZicht, Schakenbosch (JeugdzorgPlus) en dagbesteding Edwin Zorgt zijn partijen waar High10 en Redsaam mee samenwerken.

Verantwoord inzetten honden

Gedurende de opleidingen van DogsWork is er specifieke aandacht voor het welzijn van de honden tijdens het werk.

Bedankt! We zullen zo snel mogelijk reageren.
Er is iets misgegaan met versturen. Probeer het later nog eens.